Informacja o przetwarzaniu danych osobowychHotel Morskie Oko dokłada wszelkich starań, aby dane Gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO). W tym celu informujemy naszych Gości, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Stanisław Gruba, prowadzący działalność pod firmą Hotel Morskie Oko z siedzibą w Juracie ( 84-141), ul. Wojska Polskiego 59. Z Administratorem możecie Państwo skontaktować się telefonicznie: /58/ 675 21 93 lub mailowo: hotel@morskie-oko.com.pl
 • Hotel przetwarza Państwa dane w celu:
  • obsługi składanych zapytań - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
  • rezerwacji pokoju hotelowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
  • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • marketingowym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO –zgoda osoby, której dane dotyczą;
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających w hotelu pokojowym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • Państwa dane osobowe przechowywane będą przez następujące okresy czasu:
  • dane dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni;
  • dane dotyczące rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
  • dane dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskie - przez okres 3 lat od licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt w hotelu;
  • dane przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;
  • dane w systemach monitoringu wizyjnego - przez okres 30 dni.
 • Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Hotelu, niezbędne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Tym samym odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: a. zewnętrzne biuro rachunkowe; b. dostawca platformy obsługi i rezerwacji usług hotelarskich; c. dostawca platformy obsługi gastronomii, d. podmioty świadczące usługi marketingowe; e. dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych; f. firmy kurierskie, g. dostawcy usług internetowych, h. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Przysługuje Państwu prawo: dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania kopii tych danych, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Administrator dokłada starań, aby chronić dane osobowe Klientów przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanować prywatność każdego z nich. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:
  • niemożnością realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy świadczenia usług hotelarskich
  • odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju.
 • Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej w zakładce Polityka prywatności.

HOTEL: REGULAMIN HOTELU I POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN HOTELU

1.    Podstawą przyjęcia do Hotelu jest zameldowanie się w recepcji.
2.    Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy o godz. 12:00.
3.    Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu, jak i prośby o wczesne zameldowania w miarę        posiadanych możliwości.
4.    Od godz. 22:00 do godz. 6:00 obowiązuje cisza nocna.
5.    Osoby nie zameldowane w Hotelu nie mogą przebywać na terenie Hotelu po godz. 22:00.
6.    Na terenie całego Hotelu obowiązuje zakaz palenia. Palenie dozwolone jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Za nie przestrzeganie zakazu palenia w pokojach Gość obciążony będzie kosztami czyszczenia pokoju w wysokości 100 zł.
7.    Sprzątanie dzienne pokoi odbywa się codziennie do godz. 15:00. W przypadku, gdy Gość nie życzy sobie sprzątania, prosimy o wywieszenie na klamce zawieszki z informacją „ nie przeszkadzać“.
8.    Prosimy nie zakłócać spokoju innym i zachowywać się w sposób kulturalny, umożliwiający pełny i aktywny wypoczynek wszystkim Gościom.
9.    Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodą w mieniu hotelowym lub Goąci albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników Hotelu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.
10.    Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
11.    Gość powinien zawiadomić Recepcję Hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
12.    Kosztowności, pieniądze, dokumenty, papiery wartościowe można przechowywać w depozycie w recepcji Hotelu. Za rzeczy nie zdeponowane Hotel nie ponosi odpowiedzialności.
13.    Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
14.    Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Niedozwolone jest również używanie otwartego ognia.
15.    Wprowadzanie na teren hotelu małych zwierząt ( kot/pies) jest dozwolone po wcześniejszym powiadomieniu recepcji i uiszczeniu opłaty.
16.    Właściciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego zwierzę lub za zwierzę, które wprowadził na teren Hotelu.
17.    Psy powinny być prowadzone na smyczy i w kagańcu.
18.    Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju prosimy zamknąć drzwi i okna.
19.    Przed każdorazowym opuszczeniem Hotelu klucz do pokoju należy pozostawić w recepcji.
20.    Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na życzenie, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji Hotel przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego lub usunięte.
21.    Goście korzystający z basenu lub jacuzzi mają obowiązek noszenia czepków kąpielowych. Czepki kąpielowe można nabyć w recepcji za dodatkową opłatą. Osoby, które nie zastosują się do powyższego przepisu, nie zostaną wpuszczone na basen.
22.    Na terenie kompleksu basenowego obowiązuje zakaz poruszania się w obuwiu dziennym. Każdorazowo przed wejściem na basen, Goście zobowiązani są do zmiany obuwia.
23.    W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, w szczegślności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Hotelu.


HOUSE RULES

1.    The basis for the admission to the Hotel is to check- in at the reception.
2.    The guaranteed check-in time is 3 pm and the check-out time is 12 pm.
3.    Late check-out and early check-in are always subject to availability.
4.    The hotel guest have a right of preservation of silence from 10.00 pm to 6.00 am.
5.    Non-residents visiting guests can not stay in the premise after 10 pm.
6.    Smoking is not allowed in the area of entire Hotel. Smoking is allowed only in dedicated places (smoking floor). If the guest will be caught smoking in the non-smoking rooms, the cleaning fee of 100 PLN will be imposed and will need to be paid by the guest.
7.    Daily cleaning of the rooms is until 15:00. If the guest does not want to clean, please hang the pendant on the handle with the information "do not disturb".
8.    Please do not disturb the peace of others and behave in a cultural way, enabling full and active recreation for all guests.
9.    Hotel is reserving the right to refuse admission, if during last stay in the premise a guest had contravene house rules, by detriment the hotel property whether the guest, or made any harm to a guest, team member or any person staying in the premise.
10.    Guest is responsible for all the items in the room – in case of any damage to room equipment and electric devices which were caused by the guest or their visitors.
11.    The reception must be informed immediately if there is a damage to a hotel property caused by guest.
12.    Valuables, money, documents, securities can be stored in the deposit at the Hotel reception. Hotel is not liable for any damage or loss of the items which are not stored in the safety deposit boxes located in the reception.
13.    The hotel is not liable for any damage to a car which is parked in the underground parking.
14.     According to fire safety regulation, the guest is not permitted to use any open fire. Also, usage of any electrical equipment which is not provided by the hotel is not permitted. Not applicable to mobile phone or PC chargers.
15.    Placing small animals (cat / dog) on the hotel's premises is allowed after prior notification of the reception and payment of the fee.
16.    The owner is liable for damage caused by his animal or for an animal which he has introduced to the Hotel.
17.    Dogs should be kept on a leash and a muzzle.
18.    When leaving the room, guest should ensure that the door and window are closed
19.    When leaving the room, the room key must be left at the reception
20.    Any personal belongings which are left behind by guests, will be send back to the guest on the guest’s expense. All items which are not retrieved, will be kept for the period of 3 months and after that will get discarded.
21.    Guests using the swimming pool or jacuzzi are required to wear a swimming cap. Bathing caps can be purchased at the reception for an additional fee. People who do not comply with the above provision will not be allowed to enter the pool.
22.    In the swimming pool complex, it is not allowed to use daily shoes. When entering the pool, guests are required to change shoes.
23.    In case of violation of the provisions to any of the points of the House Rules, Hotel reserve a right to refuse service and remove the person of the premise. As mention above that person has a right to pay back any cause or damage done to the Hotel.

 

Polityka Prywatności - pobierz .pdf